REGULAMENTUL

privind constituirea și funcționarea Consiliului orășenesc Nisporeni

Titlul I

CONSTITUIREA CONSILIULUI ORĂȘENESC NISPORENI

Capitolul I

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

1. Prima şedinţă (de constituire) a consiliului orăşenesc se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul orăşenesc este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului orăşenesc în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie.

Prima şedinţă a consiliului orăşenesc este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie.

2. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.

3. După constituirea legală a consiliului orăşenesc, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

4. După validarea mandatului primarului, consiliul orăşenesc alege viceprimarul (viceprimarii) pe orice persoană, inclusiv din rîndurile consilierilor.

5. Candidatura pentru funcţia de viceprimar (viceprimari) se propune de către primar după consultarea fracţiunilor.

Alegerea viceprimarului (viceprimarilor) se efectuează în condiţiile Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006.

(1) Viceprimarii sînt aleși, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcţia de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul numeşte viceprimarul prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa consiliului.

(2) Viceprimarul este eliberat din funcţie, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind eliberarea din funcţia de viceprimar este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul eliberează viceprimarul din funcţie prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă consiliului.

6. (1) Secretarul consiliului local este şi secretar al satului (comunei), oraşului (municipiului). Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe bază de concurs. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

(2) Numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea rezultatelor concursului.

(3) Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

(4) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

(5) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către primar, în baza deciziei consiliului.

(6) Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

(7) Concediul anual i se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului.

7. Primarul numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

Capitolul II 

CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIILOR
CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

8.După constituire, consiliul oraşului formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

9. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliu, în funcţie de specificul şi necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

10. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii.

11. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia

12. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.

13. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia după necesitate, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul primăriei, aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

În cazurile cînd sunt puse în discuţie probleme ce ţin de executarea atribuţiilor consiliului local prevăzute de art. 14, alin. (2), lit. d), e), f), h), i), o), p), r), s) din Legea privind administraţia publică locală, consultarea şi antrenarea publicului la luarea deciziilor respective este obligatorie. Comisia trebuie să propună consiliului organizarea acestor activităţi, în conformitate cu Hotărîrile Guvernului nr. 951 din 14.10.97 şi nr. 72 din 25.01.2000, pînă la începutul dezbaterilor.

14. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei.

15. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

16. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul orăşenesc, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

17. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;

d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

18. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

f) susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

19. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

20. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.

21. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.

22. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

Titlul II

ȘEDINȚELE CONSILIULUI ORĂȘENESC

Capitolul I

ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI ȘEDINȚEI ȘI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

23. Şedinţele consiliului sunt deschise, de regulă, de către primar.

Consiliul orăşenesc alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

Consiliul orăşenesc Nisporeni se convoacă în şedinţe ordinare în a doua zi de vineri din lunile: februarie, mai, august şi noiembrie, la ora 14.00. Şedinţele extraordinare sunt convocate de cîte ori este necesar. Şedinţele au loc, de regulă, în localul primăriei.

24. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului;

b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;

c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;

e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, după caz, sancţiuni prevăzute de p. 35 sau propune consiliului aplicarea sancţiunilor prevăzute de p. 36 din prezentu Regulament.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

25. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.

26. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

a) asigură înştiinţarea, în termenele stabilite, a consilierilor, organizaţiilor neguvernamentale, grupurilor de iniţiativă şi a persoanelor interesate, după caz, precum şi mass-media, despre convocarea consiliului. Pune la dispoziţia consilierilor proiectele de decizii cu avizele comisiilor de specialitate şi alte informaţii referitoare la problemele puse în discuţie. Îndeplineşte şi alte acţiuni necesare convocării consiliului;

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor, anunţă prezenţa la şedinţă a persoanelor invitate sau a reprezentanţilor societăţii civile, dacă sunt;

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;

e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

f) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei şi asigură ţinerea dosarelor în care se păstrează materialele referitoare la problemele discutate la fiecare şedinţă, înfăptuieşte legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art. 21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;

i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul II

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR

27. Şedinţele consiliului sunt publice. Orice persoană interesată de problemele puse în discuţie poate asista la şedinţă, cu condiţia să respecte liniştea şi să se abţină de la orice manifestare de aprobare, dezaprobare sau intervenţie în procesul de dezbateri. Se interzice oricărei persoane, alta decît cele acreditate și autorizate în acest sens, înregistrarea audio-video-sonoră, distribuirea materialelor audio-video sau sonore în cadrul ședințelor Consiliului local.

Cetăţenii şi organizaţiile acestora au dreptul:

a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a proiectului decizional;

b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei;

c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;

d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.

Chestiunile ce ţin de elaborarea politicilor locale sec discută doar în cadrul întrunirilor bine pregătite şi anunţate public.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului constă din enumerarea problemelor propuse consiliului spre examinare, numele raportorului (coraportorului) pentru fiecare din ele.

Avizul despre convocarea şedinţei consiliului trebuie să conţină: ordinea de zi; data, ora şi locul şedinţei; informaţii despre participarea persoanelor oficiale, experţilor sau a altor invitaţi; atenţionarea că şedinţa va fi publică şi la ea poate participa orice persoană interesată de problemele din ordinea de zi.

Avizul se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă prin mass-media locală şi prin afişare pe panoul de anunţuri din faţa primăriei şi în alte locuri publice la care cetăţenii au acces liber 24 de ore din 24.

La adoptarea deciziilor de importanţă vitală pentru comunitate şi în cazurile prevăzute în alin. 7, p. 13 din prezentul Regulament, la şedinţă sunt invitaţi, în mod obligatoriu, reprezentanţii societăţii civile (organizaţiilor neguvernamentale, grupurilor de iniţiativă, precum şi reprezentanţii serviciilor desconcentrate din teritoriu ale ministerelor şi departamentelor de profil).

28. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.16 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.

Tot la începutul şedinţei se aprobă reglementarea timpului acordat prezentării raportului, informaţiilor, întrebărilor, interpelărilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa dată. Întru realizarea art. 17 din Legea privind administraţia publică locală, consiliul decide de a acorda cîte 10 minute la începutul şi la sfîrşitul şedinţei pentru opinii / comentarii publice parvenite din partea invitaţiilor şi altor persoane prezente la şedinţă. Timpul acordat comentariilor publice poate fi extins la discreţia consiliului.

29. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

30. Mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:

a) absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului;

b) încălcare a Constituţiei, a altor legi ori interese ale colectivităţii locale, precum şi participare la acţiunile unor organe anticonstituţionale, fapt confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată;

c) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;

c1) stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;

c2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

c3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;

d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia;

e) dizolvare de drept a consiliului;

f) demisie (cu depunerea cererii de demisie);

g) deces.

În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d) din prezentul articol, mandatul consilierului se ridică de către consiliul respectiv, iar în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)–c3), f) şi g) din prezentul articol, mandatul consilierului se ridică de către Comisia Electorală Centrală.

Comisia Electorală Centrală iniţiază procedura de ridicare a mandatului de consilier în caz de incompatibilitate a funcţiei doar la sesizarea comisiei de către Autoritatea Națională de Integritate. În baza documentelor electorale pe care le deţine, Comisia Electorală Centrală decide asupra ridicării mandatului de consilier în termen de 30 de zile calendaristice de la data informării comisiei asupra situaţiei de incompatibilitate a funcţiei.

30.1 Mandatul alesului local este incompatibil cu:

a) exercitarea altei funcții de demnitate publică;

b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;

c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv a Găgăuziei;

d) calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale);

e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

30.2 Suplimentar la incompatibilităţile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, mandatul consilierului este incompatibil cu calitatea de consilier al unui consiliu de acelaşi nivel sau de consilier al consiliului de orice nivel din alte unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii.

La cererea persoanelor interesate, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier în cazul în care consilierul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii în termenul stabilit la alin. (1) al prezentului articol.

Alesul local nu poate fi supus persecuţiilor sau tras la răspundere contravenţională sau penală pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

31. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

32. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.

33. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

34. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

35. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a) să cheme la ordine;

b) să retragă cuvîntul;

c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

36. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, poate aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de şedinţe, după caz cu implicarea reprezentanților ordinii publice.

37. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba de stat.

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

38. Proiectele de decizii sunt propuse de consilieri şi/sau de primar. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii pot face primarul. Primarul poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

39. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din primărie vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintă în limba română.

40. Proiectele de decizii, care se propun a fi incluse în ordinea de zi, în problemele de importanţă vitală pentru populaţia (o parte a acesteia) localităţii vor fi publicate în presa locală, afişate în locurile publice odată cu transmiterea lor spre avizare comisiilor de specialitate.

41. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit, cu cel puţin 14 zile înainte de data convocării şedinţei ordinare şi cu 7 zile înainte de şedinţa extraordinară, spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale primăriei şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi, cu cel puţin 7 zile înainte de data convocării şedinţei.

42. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al primăriei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către primar şi către consilieri cel tîrziu cu 7 zile pînă la data şedinţei consiliului.

43. Proictele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate din teritoriu, se propun de către primar pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei ordinare a acestuia

Capitolul IV

PROCEDURA DE VOT

44. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

45. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pentru” şi „contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pentru” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.

46. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pentru”, „contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

47. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

48. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

49. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA CONSILIERILOR

50. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului, preşedintelui raionului, vicepreşedintelui raionului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

51. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

52. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 15 zile, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

53. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018.

Secretarul Consiliului
orășenesc Nisporeni                                                                                                                     Cristina Moldovan

Anexa nr.1
la Regulamentul privind
constituirea și funcționarea
Consiliului orășenesc Nisporeni

DOMENIILE DE ACTIVITATE

ÎN CARE SE POT FORMA COMISII DE SPECIALITATE

 

  1. Agricultură şi industrie
  2. Activităţi economico-financiare
  3. Activităţi social-culturale, turism şi culte
  4. Protecţia mediului, amenajarea teritoriului
  5. Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă
  6. Drept şi disciplină.

Notă.  În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate decide formarea comisiilor de specialitate şi în alte domenii de activitate sau a unei comisii care să aibă drept obiect de activitate două sau mai multe domenii.

Secretarul Consiliului
orășenesc Nisporeni                                                                                                                     Cristina Moldovan