Noutati

Primăria or. Nisporeni nunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de – administrator al ÎM ”Gospodăria Comunală Nisporeni”

Primăria or. Nisporeni cu sediul în or. Nisporeni str. Al. Cel Bun 55, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de – administrator al ÎM ”Gospodăria Comunală Nisporeni”

 

Candidatul la funcția de administrator al ÎM ”Gospodăria Comunală Nisporeni” va întruni următoarele cerințe :

 • deține cetățenia Republicii Moldova și domiciliul stabilit în R. Moldova,
 • posedă limba de stat scris și vorbit,
 • are capacitatea deplină de exercițiu,
 • are studii superioare de licență, master,
 • nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă,
 • este apt din punct de vedere al sănătății pentru exercitarea funcției de administrator, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată,
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infrcațiuni săvîrșite cu intenție,
 • a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani.

 

Atribuții:

(1) Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii de municipale și are următoarele atribuţii:

 1. a) conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii municipale;
 2. b) reprezintă interesele întreprinderii municipale în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanţi ai întreprinderii;
 3. c) asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale consiliului de administraţie al întreprinderii municipale;
 4. d) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul întreprinderii de stat/municipale;
 5. e) asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
 6. f) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuţiilor stabilite în contractul individual de muncă al administratorului.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 1. a) formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul cu privire selectarea și numirea administratorului ÎM;
 2. b) curriculumul vitae (CV)
 3. c) copia buletinului de identitate;
 4. d) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. e) copia carnetului de muncă;
 6. f) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 7. g) cazierul judiciar.

 

Bibliografia concursului:

 • Constituția R. Moldova,
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
 • Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,
 • HG nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,
 • HG nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară,
 • Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorului

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea
 • În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile punctului supra se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului sau a interviului în cazul ocupării funcţiei vacante, sub sancţiunea respingerii dosarului de
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de

 

Primirea documentelor:

         Primăria or. Nisporeni str. Al. Cel Bun 55, email. [email protected] , persoana responsabilă de primirea documentelor și oferirea infoormațiilor suplimentare – Pavel Drăgan nr. de tel. 069285984 .

Data limită de primire a documentelor:

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților la ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM ”Gospodăria Comunală Nisporeni”  este data de 08 decembrie 2021