Noutati

Primăria orașului Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director

Primăria orașului Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director în următoarele instituţii:

Instituţia Publică – Grădinița ”POVESTEA” or. Nisporeni

Instituţia Publică – Grădinița ”LICURICI” or. Nisporeni

La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii:

  • este cetăţean al Republicii Moldova;
  • deţine diplomă de studii superioare universitare;
  • a activat în domeniul didactic cel puţi 3 ani;
  • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
  • cunoaşte limba română;
  • este apt din punct de vedere medical (psihic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
  • nu are antecedente penale;
  • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1), lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

 Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului (la cancelaria organizatorului concursului),  dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de oganizare și desfășurare a concursului;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al regulamentului de organizare și desfășurare a concursului;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului veţi obţine la numărul de telefon: 026422342 și 026423933.

Persoanele interesate pot depune dosarelele la sediul Primăriei Nisporeni, pe adresa or. Nisporeni , str. Al. cel Bun 55.

 Data limită de depunere a dosarelor la concurs  09.09. 2021, ora 17.00